آقای نقوی88؟ 89؟ 90؟ 91 ....

آقای نقوی ما که چهار ساله که خمار متروییم به ما قول ندی بهتره

حاضریم بریم شهر ری سوار بشیم ولی این قدر عذاب نکشیم برای ساخت مترو...

5ساله که قول دادی ولی کو عمل..

پس.....